Του Αγίου Πνεύματος

Πνεύμα εστί ο Θεός,

και τους προσκυνούντας Αυτόν

εν Πνεύματι και Αληθεία δει προσκυνείν !

κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο